Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodnéa zmluvné podmienky pre prenájom vozidla (autokaravanu).

Prenajímateľ:
enterpoint,s.r.o.
Pasienková 5
821 06 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 44469578, DIČ: SK2022704629
Zastúpená: Juraj Kiripolský , konateľ
(ďalej len „prenajímateľ“)
Tel.:+421 902309993, info@prenajomobytnychaut.sk, www.prenajomobytnychaut.sk

I.

Všeobecné obchodné a zmluvné podmienky pre prenájom obytného vozidla (ďalej len VOP) s cenníkom, alebo dohodou o cene za prenájom vozidla (ďalej aj ako „autokaravan“) ako aj preberací a odovzdávaci protokol tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o prenájme vozidla.

II.

Doba nájmu autokaravanu je minimálne 3 dni vo vedľajej sezóne(marec, apríl máj, oktéber, noveber a v hlavnej sezóne (jún, júl, august, september) minimálne 7 dní. Nájomca vozidla ku dňu prebratia autokaravanu, ako i vodič(i) vozidla musí mať vodičský preukaz pre skupinu B, platný aspoň po dobu dvoch rokov a prax vo vedení vozidla minimálne dva roky a dosiahnutý vek minimálne 24. rokov, platný vodičský a občiansky (identifikačný preukaz), alebo cestovný pas, ktorý predloží ku dňu podpisu zmluvy o nájme vozidla.

III.

Pokiaľ si autokaravan prenajíma fyzická osoba – podnikateľ, alebo právnická osoba (živnostníci a podnikateľské subjekty) predložia ku dňu podpisu zmluvy okrem ustanovení v bode 2 týchto VOP aj kópiu z Obchodného registra (resp. Živnostenského registra) nie staršiu ako 3 mesiace, fotokópiu kartičky platcu DPH (v prípade, ak sú platitelia DPH), a v prípade, ak sa nejedná o štatutárov alebo konateľov, úradne overenú plnú moc.

IV.

Autokaravan sa nájomcovi odovzdáva vo vzájomne dohodnutom čase a na vzájomne dohodnutom mieste, obvykle na mieste určenom prenajímateľom spolu s VOP a zmluvou o nájme. Autokaravan sa odovzdáva v plne spôsobilom stave s platnou technickou a emisnou kontrolou v deň začatia I ukončenia nájmu. Všetky zjavné poškodenia a známe poruchy sa vyznačia a zapíšu do preberacieho protokolu a podpíšu oboma zmluvnými stranami.

V.

Auto sa odovzdáva nájomcovi skontrolované, vyčistené (interiér, exteriér, WC s náplňami, 10 kg naplnená propán–butánová fľaša, plná nádrž na vodu, prázdne odpadové nádrže na vodu) a s príslušnými platnými dokladmi pre cestovanie v európskych krajinách ako i s doplnenými prevádzkovými kvapalinami, s plnou nádržou pohonných hmôt /s plnou nádržou sa auto aj vracia /diaľničnými známkami pre SR, CZ a AT

VI.

Prenajímateľ odovzdáva autokaravan s vysvetlením a zaškolením jeho obsluhy, ako i poučením o bezpečnostných a právnych predpisoch. Prevzatie vozidla a zoznámenie sa s jeho zariadením a obsluhou trvá cca 60 minút. Odovzdanie vozidla a jeho kontrola trvá cca 30 minút. Nájomca je povinný s touto dobou rátať.

VII.

Nájomca sa zaväzuje autokaravan užívať výhradne na jeho účel. Autokaravan vráti včas a v stanovený dátum v zmluve o nájme autokaravanu, najneskôr však do 10:00 v stave nepoškodenom (v akom ho prebral v zmysle preberacieho protokolu), vrátane kompletného, nepoškodeného, funkčného príslušenstva a jeho súčastí, čoho prevzatie prenajímateľ potvrdí svojím podpisom na odovzdávajúcom protokole. Vozidlo nájomca vracia s plnou nádržou pohonných hmôt, vyčistené, s prázdnou a vyčistenou odpadovou nádobou na WC.

VIII.

Rezervácia autokaravanu na daný termín je možná elektronicky na webovej stránke prenajímateľa, telefonicky, alebo e-mailom a platí 3 dni. Záloha na rezerváciu prenájmu autokaravanu je vo výške 50% z celkovej ceny a je splatná do 3 dní od rezervácie a následne jej pripísaním na účet prenajímateľa (uvedený v týchto VOP) sa mení na záväznú a slúži ako blokácia termínu. Pripísaním zálohy na účet prenajímateľa sa rezervácia stane záväznou. Prenajímateľ si vyhradzuje právo zrušiť aj záväznú rezerváciu v prípade závažnej poruchy vozidla (havária, poškodenie vyžadujúce si okamžitú opravu a pod.) V takom prípade prenajímateľ o tejto situácii informuje nájomcu, budúceho nájomcu a vráti mu prijaté plnenia (zaplatenú zálohu). Celková suma nájmu je hradená na účet prenajímateľa. Na základe požiadavky budúceho nájomcu je vyfakturovaná v splatnosti 30. dní pred začatím nájmu, spolu so sumou 1.000 EUR, ktorá tvorí vratnú zálohu v prípade poruchy alebo poškodenia vozidla nekrytého poistnými podmienkami, (ktoré sú súčasťou preberacieho protokolu) ako i krytia nákladov pri vrátení autokaravanu ktoré môžu byť účtované pri odovzdaní autokaravanu spať prenajímateľovi za zmluvnú pokutu:

Služba

Cena

Doplnenie chýbajúcich pohonných hmôt (PHM)

Hodnota doplnených PHM + 20 EUR poplatok

Vyčistenie WC alebo odpadovej nádrže

150 EUR

Bežné vyčistenie interiéru vozidla

100 EUR

Silne znečistený interiér, alebo príslušenstvo autokaravanu
(blato, živica, lepidlo, farba)

200 EUR

Nadmerne znečistený exteriér vozidla

50 EUR

Nevyčistená chladnička alebo mraziaci box

40 EUR

Strata kľúčov alebo dokladov od vozidla

300 EUR

Neodstrániteľné poškodenia, straty vybavenia, alebo
súčastí vozidla a iných prevzatých vecí

Náhrada v plnej výške

Ak škodu nie je možné určiť pri odovzdaní autokaravanu, prenajímateľ je oprávnený kauciu zadržať, uhradiť z nej škodu a následne kauciu vyfakturovať nájomcovi. Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi každú škodu a náklady s tým spojené, spôsobenú v čase prenájmu, ktoré nie sú kryté poisťovňou aj v prípade, že výška škody prekračuje stanovenú kauciu. Kaucia je účtovaná 21 dní pred začatím stanoveného nájmu spolu so sumou za celkový nájom vozidla. Na všetky platby vystaví prenajímateľ riadny daňový doklad.

IX.

V prípade odstúpenia nájomcu od zmluvy bude prenajímateľ účtovať nájomcovi za zrušenie rezervácie vozidla storno poplatok podľa nasledovného cenníka:

viac 30 dní pred začiatkom prenájmu50% z ceny prenájmu29 – 10 dní pred začiatkom prenájmu80% z ceny prenájmu10 a menej dní od dátumu začatia prenájmu100% z ceny prenájmu

Pri odstúpení nájomcu od zmluvy pred začatím nájmu a odovzdaním autokaravanu bude kaucia vrátená v plnej výške.

X.

V prípade, ak nájomca nedodrží termín odovzdania vozidla po ukončení nájmu, je povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1,5 násobku denného nájomného za každý začatý deň oneskorenia vrátenia vozidla. V prípade predčasného vrátenia autokaravanu prenajímateľovi, nájomcovi nevzniká nárok na vrátenie nájomného.

XI.

Nájomca sa zaväzuje počas doby nájmu starostlivo nakladať, užívať a chrániť motorové vozidlo. Ďalej sa zaväzuje neponechávať motorové vozidlo nezamknuté. Nájomca sa zaväzuje vykonávať pravidelnú kontrolu stavu prevádzkových kvapalín, v prípade potreby vykonať základnú údržbu do ktorej spadá i kontrola motorového oleja a predpísaného tlaku v pneumatikách.

XII.

Nájomca prehlasuje, že auto nebude využité na zárobkovú činnosť, prepravu majetku alebo osôb (ktoré netvoria súčasť posádky), ťahaním alebo vlečením vozidla alebo iného prívesu mimo písomného súhlasu prenajímateľa (za písomný súhlas sa považuje aj správa SMS). Nájomca zároveň prehlasuje, že vozidlo nebude vedené inou osobou, ktorej nepredložil doklady požadované v zmysle tejto VOP, ako i tretej strane. Je zakázané na vozidle vykonávať akékoľvek úpravy – polepovanie, šraubovanie, vŕtanie, atď. Nájomca zodpovedá na to, že v karavane nebudú prepravované mimoriadne ťažké, horľavé, prašné, páchnuce či znečisťujúce veci, zvieratá. Akékoľvek opravy, ktoré je nutné urobiť v čase prenájmu vozidla, je nutné konzultovať s prenajímateľom. Prenajímateľ hradí opravy vzniknuté bežným opotrebením (napr. vypálená žiarovka) nájomca si odloží doklad o nákupe, tento mu bude uhradený. Nájomca hradí opravy vzniknuté z jeho viny (napr. defekt, alebo prerazená pneumatika).

XIII.

Nájomca sa zaväzuje užívať vozidlo výlučne na účel jemu určený. Nájomca zároveň zodpovedá, že vozidlo nebude riadené ním ako i iným vodičom, ktorý by mohol byť pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných, alebo návykových látok. V čase nájmu vozidla, nájomca zodpovedá za dodržiavanie všetkých dopravných a právnych predpisov, za porušenie ktorých nesie plnú právnu zodpovednosť po celú dĺžku nájmu obytného automobilu. V prípade, že bude prenajímateľovi doručená pokuta za porušenie dopravných predpisov za obdobie nájmu, bude táto pokuta fakturovaná nájomcovi. Nájomca sa zaväzuje túto pokutu uhradiť v plnej výške.

XIV.

V prípade, že príde k porušeniu týchto VOP, bod 7, 13, 15 je prenajímateľ oprávnený nájomcovi predmet nájmu okamžite odobrať i bez jeho súhlasu a na jeho náklady. V takomto prípade sa ich nájomca zaväzuje uhradiť na základe daňového dokladu do 14 dní od doručenia výzvy.

XV.

V prípade poškodenia obytného automobilu, dopravnej nehody alebo inej mimoriadnej udalosti sa obratom vykonajú nájomcom následné kroky:

 • privolať políciu
 • zaznamenať mená a adresy očitých svedkov
 • neuznávať nároky žiadnej tretej strany
 • telefonicky kontaktovať prenajímateľa
 • vyhotoviť správu o nehode a zaslať ju vrátane všetkých súvisiacich dokumentov prenajímateľovi a ďalej sa riadiť pokynmi prenajímateľa

XVI.

V prípade odcudzenia automobilu je nájomca okamžite povinný kontaktovať políciu, prenajímateľa, spísať o tom zápisnicu, z čoho jednu kópiu spolu s kľúčmi a prevzatými dokladmi od autokaravanu odovzdá prenajímateľovi. V prípade, že akýkoľvek z týchto bodov nebude splnený, nájomca sa zaväzuje znášať vzniknutú škodu a v plnej výške ju uhradiť prenajímateľovi.

XVII.

V prípade poruchy alebo nefunkčnosti hlavných súčastí autokaravanu a jeho súčasti nájomca obratom kontaktuje prenajímateľa, ktorý sa bude riadiť jeho pokynmi. Prenajímateľ uskutoční všetky potrebné kroky k odstráneniu týchto závad.

XVIII.

V prípade poruchy vozidla nezapríčinenej nájomcom, takej povahy, ktorá bráni jeho bezpečnej mobilite, prenajímateľ sa zaväzuje poskytnúť náhradné vozidlo do 48 hodín. V prípade, že prenajímateľ nedisponuje s takýmto vozidlom v dotknutom čase, zabezpečí prepravu všetkých pasažierov do miesta prevzatia autokaravanu rovnako do 48 hodín. V tomto prípade bude vrátená nájomcovi plná suma za nevyčerpané dni nájmu v alikvotnej čiastke.

XIX.

Nájomca berie na vedomie, že vozidlo je havarijne poistené. Poistné krytie vozidla sa nevzťahuje na pneumatiky, poškodenie spodnej časti vozidla, výbavu a zariadenie ako i osobné veci nájomcu. Spoluúčasť nájomcu je 10 %, minimálne 500.‐ € (kryté z kaucie). V celom autokaravane nie je dovolené fajčiť.

XX.

Výbava vozidla zahrnutá v cene:

 • stôl + 5x stolička
 • kliny – 2 ks na vyrovnanie vozidla
 • vonkajší koberec
 • nosič na 3 ks bicykle
 • sada kuchynských riadov taniere, príbory, poháre pre 6 osôb
 • predlžovací kábel na 230 V – 20 metrov
 • hadica na doplňovanie čistej vody.

Úplné vybavenie a zariadenie vozidla je zapísané v preberacom protokole a tvorí neoddeliteľnú prílohu zmluvy o nájme vozidla.

XXI.

Nájomca a prenajímateľ svojím podpisom Zmluvy o nájme vozidla potvrdzujú, že si VOP prečítali a porozumeli ustanoveniam a podmienkam obsiahnutým v týchto VOP. Na dôkaz svojej slobodnej a vážnej vôle prijať záväzky vyplývajúce pre nich z týchto VOP, pripájajú svoje podpisy a zároveň vyhlasujú, že tieto VOP neboli podpísané za nevýhodných podmienok alebo v tiesni.